این قسمت شامل محتواهایی مانند تعاریف، مفاهیم، اصول و مبانی دانش مدیریت پروژه است. با توجه به جمیع جهات، این بخش به قسمتهای زیر تفکیک شده است: منظر مدیریت پروژه، رفتار، برنامه، اجرا، کنترل، سبد، طرح، مفاهیم نوین مدیریت پروژه و سایر مباحث. به اقتضای ماهیت این بخش، لاجرم اشتراک هایی بین آن و سایر قسمتها به ویژه قسمت منابع و مراجع وجود دارد.

,

راهنمای اسکرام 2020

We developed Scrum in the early 1990s. We wrote the first version of the Scrum Guide in 2010 to help people worldwide understand Scrum. We have evolved the Guide since then through small, functional updates. Together, we stand behind it. The…
,

کتاب فرم‌های مدیریت پروژه

این ویرایش دوم کتاب فرم‌های مدیریت پروژه به‌منظور همراهی با ویرایش پنجم راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK® ) طراحی شده است. هدف ارائه اطلاعات از PMBOK® Guide—Fifth Edition در مجموعه‌ای از فرم‌ها و گزارش‌ها است تا مدیران پروژه بتوانن…
,

دستورالعمل راهنمای تهیه گزارش ماهیانه

تهیه و تدوین گزارشات پیشرفت ماهیانه و مستندسازي وقایع پروژه بخشی از الزامات چرخه حیات هر پروژه بوده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی و راهبري بهتر آن را تسهیل می نماید. از سوي دیگر، تعریف پلات فرم مشترك ارائه گزارشات ادواري به تسریع استفاده از مندرج…
, ,

کتاب مدیریت ریسک برای مدیران پروژه زبان اصلی

هدف ارزیابی ریسک و مدیریت کاهش ریسک، اندازه‌گیری و ارزیابی رویدادهای ریسک، با هدف نهایی مدیریت آن ریسک‌ها است. از نظر عملی، مدیریت ریسک فرآیندی است برای به حداقل رساندن یا کاهش رویدادهای ریسک، که با شناسایی و ارزیابی چنین رویدادهایی شروع م…

CONTRACTUAL CLAIMS

Project Life Cycle The project life cycle of a project may be the most important tool for visualization of appropriate project management tools utilization in order to avoid unbecoming situations normally ending up in unresolved disputes,…

Project Management Framework

What is a Project? A temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result Definite beginning and a definite end Does not mean short duration Produce a product or artifact, quantifiable, an end item ora component item …

ساختار مالی ویژه مدیریت زنجیره تامین و زنجیره ارزش

تعریف موضوع ایجاد یک اکوسیستم پویای کسب و کار به کسب و کارجهت: - ارتقا آموزش - گسترش تعامل بین اعضا و بهبود سرعت در تعامل - هم افزایی و صرفه جویی در هزینه ها - دسترسی به ابزارهای مالی و فناوری های پیشرو - خرید و فروش سریع تر و بهینه - ا…
,

فیلم استراتژی های مدیریت پروژه

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
, ,

فیلم مدیریت زمان و برنامه ریزی

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم چالش کار تیمی

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    

ریسک پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)

از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای شــرکت ها در پــی دارد و از ســوی دیگــر هزینــه بــالای مالکیــت نرم افــزار و هزینه هــای جانبــی اســتقرار، ریســک اســتفاده از ایــن سیســتم ها را افزایــش می …

مديريت پروژه روش هاي اجراي پروژه ها

روش اجراي پروژه منظور از روشهاي اجراي پروژه، شيوه هاي گوناگوني است كه در آنها مسئوليت هاي مختلف در زمينه انجام فعاليت ها و تقبل ريسك هاي مربوطه به طرف هاي مختلف درگير در پروژه محول مي گردد. نيز "(PDS) از روشهاي اجراي پروژه، گاهي به "روشهاي يا سيس…

Practical Project Management with Scrum

That’s the first sentence in Henrik Kniberg’s book Scrum and XP from the Trenches: “Scrum worked!” It has also worked for us, the teams that develop environmental and safety (Police) projects in the department of Public Administrations of a Sp…
,

کتاب Human Resource Management : Theory and Practice

Author(s): Bratton, John; Gold, Jeff 📇 Palgrave Macmillan, Year: 2012 This book is concerned with managing people, both individually and collectively, in the workplace. Emerging from the worst cyclical economic recession since 1945, human re…
,

کتاب Strategic project management : contemporary issues and strategies for developing economies

Author(s): Barclay, Corlane; Osei-Bryson, Kweku-Muata 📇 Publisher: CRC Press, Year: 2016 Abstract: It is hard to imagine an organization that is not engaged in some kind of project activity. Over the past decade, organizations have been tu…
,

فهرست بهای واحد پایه رشته ی تاسیسات مکانیکی سال 1400

فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳) شرح اقل…
,

فهرست بهای واحد پایه رشته ی ابنیه سال 1400

 فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کار برد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است: پیوست ۱) مصالح پای کار پیوست ۲) ضریب طبقات پیوست ۳)…
,

مدلي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه ها با رويكرد تصميم گيري پويا

يكي از متداولترين مسايل در مديريت پروژه مشكل تاخيرات پروژه ها است. تاخير در پـروژه هـا مـي توانـد ناشـي از عوامـل متعددي باشد كه بسياري از آنها را مي توان با مديريت مناسب كنترل كرد. يكي از مهمترين شاخص هاي موفقيت پروژه ها عملكرد زمانبندي آنها اس…
,

مقاله آموزشی بدست آوردن هزینه های واقعی پروژه به منظور کنترل هزینه با نگرشی سیستمی

دامنه ی عملکرد برخی از محدوده های دانش مدیریت پروژه (مدیریت زمان، مدیریت هزینه و مدیریت کیفیت) مدیریت محدودیت های پروژه (زمان، هزینه و کیفیت) است و از طریق مدیریت محدودیت های پروژه بر اهداف آن تأثیر میگذارد، اما دامنه ی عملکرد برخی دیگر از مح…

فایل آشنایی با داشبورد های مدیریتی

داشبورد معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، نمایش می دهد.داشبورد می تواند برای تمامی بخش های س…
,

100 قانون برای مدیران پروژه

در چند سال اخیر در ایران مدیران صنایع به مبحث مدیریت پروژه ها علاقه بیشتری نشان داده اند که اخیرا در دنیا از این مدیریت علاوه بر رشته های عمرانی و صنعتی در رشته های گوناگون دیگر مثل هوافضا، پزشکی و .... استفاده فراوانی شده است. به عنوان مثال در ر…
,

The Human Factor in Project Management

?Are You a Stick in the Mud, a Cog in the Wheel or Skids on Rails There are many factors to consider in the world of project management. One of the most important is the one that is often most overlooked. Why? Because to examine this factor…
,

فیلم پیاده سازی نظام برنامه و بودجه در پروژه ها قسمت1

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم پیاده سازی نظام برنامه و بودجه در پروژه ها قسمت2

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

فیلم مدیریت تغییرات

http:// .r1_iframe_embed { position: relative; overflow: hidden; width: 100%; height: auto; padding-top: 56.25%; } .r1_iframe_embed iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }    
,

الگويي براي طرح دعاوی قراردادی در پروژه ها

هدف خلاصه مديريتي تشريح تمامي مواردي است كه مدير ارشد كارفرما (دريافت كننده ادعا) بايد بداند و شامل تشريح پروژه، آنچه رخ داده، آنچه پيمانكار ميخواهد و دليلي است كه به واسطه آن پيمانكار خود را محق ميداند. خواننده بايد با مطالعه اين خلاصه بتواند درك روشني …

نکاتی در رابطه با مدیریت مالی

  این فایل به بررسی مدیریت مالی،رشد،اوراق  قرضه،نوسانات قیمت ها و ... میپردازد. گرد اوری شده توسط مهدی حبیبی نام استاد:دکتر مسعود طالبیان …