صورت جلسه های کمیته تفکر خلاق شبکه اعضای جوان انجمن مدیریت پروژه ایران

,

هم اندیشی با موضوع مدیریت ریسک ،حلقه مفقوده مدیریت پروژه

سلسله گزارش های جلسه هم اندیشی « تفکر خلاق »، جلسه طوفان فکری با موضوع : « مدیریت ریسک ،حلقه مفقوده مدیریت پروژه »