هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت و نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل: پرسشنامه عوامل موفقیت پروژه قریشی و همکاران (2008) و موفقیت پروژه اسادمیر و پینینگتون (2013) بود. برای بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج
نشان داد، بین عوامل هدایت و رهبری مدیریت پروژه ( r= 0/411)،  کارکنان مدیریت پروژه ( r=0/525 )، سیاست و خط مشی مدیریت پروژه (r=0/384) ،منابع و شرکاء مدیریت پروژه (r=0/357)، فرآیند چرخه ی عمر مدیریت پروژه (r=0/512) و شاخص های اصلی عملکرد مدیریت پروژه (r=0/584) با موفقیت پروژه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. دیگر نتایج نشان داد در مدل رگرسیون به ترتیب مولفه های: شاخصهای اصلی عملکرد، کارکنان مدیریت پروژه، فرآیند چرخه ی عمر مدیریت پروژه و هدایت و رهبری مدیریت پروژه، قدرت پیشبینی کنندگی موفقیت پروژه را دارند. جهت افزایش احتمال موفقیت پروژه توصیه می شود که مدیران پروژه به چهار عامل شاخص های اصلی عملکرد، کارکنان،فرآیند چرخه ی عمر و هدایت و رهبری توجه ویژه ای داشته باشند.

مقاله حاضر در سال 97 به کوشش فاطمه خسروی و دکتر سیامک برادران به نگارش در آمده و در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه منتشر گردیده است.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *