از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای شــرکت ها در پــی دارد و از ســوی دیگــر هزینــه بــالای مالکیــت نرم افــزار و هزینه هــای جانبــی اســتقرار، ریســک اســتفاده از ایــن سیســتم ها را افزایــش می دهــد. در ایــن مقالــه تــلاش شده اســت برخــی اشــتباهات رایــج در شناســایی، پایــش و حــل مشــکلات کــه ممکــن اســت بــا آن هــا مواجــه شــوید بررســی شــده و ERP اســتقرار سیســتم های اقدامــات پیشــنهادی جهــت مدیریــت آن هــا ذکــر شــود.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *