SE-HPLAN چیست؟

عرصه تجارت، میدان رقابت برای شرکتهاست و مهمترین عامل تعیینکننده فاتح آن و برگ برنده این عرصه، منبع انسانی شرکتهاست، زیرا دسترسی به سایر منابع کموبیش، برای تمام شرکتها یکسان استازاینرو، موضوع ایمنی و بهداشت کارگران و کارکنان جز مهمترین و بااهمیتترین مسائلی است که هر شرکت یا سازمانی باید به آن توجه ویژه داشته باشددر این میان، موضوع دیگری که از منظر انسانی، اجتماعی و قانونی حساسیت بالایی دارد، موضوع محیطزیست و حفظ آن استبه همین دلیل، استانداردهای زیادی در رابطه با این دو مقوله مهم در دنیا منتشر و اجرا میشوند.

اما اجرای تمام این روشها و دستورالعملها هزینهبر، و گاه متناقض استازاینرو، در راستای تسهیل این فرایندها، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE MSتعریف و تبیین شده استاین سیستم یکپارچه  بهتنهایی پاسخگوی تمام نیازهای شرکت یا سازمان در رابطه با سلامت، و ایمنی منابع انسانی بوده و تمام دغدغههای زیستمحیطی مطرحشده را پوشش میدهدهدف از این برنامه، حذف و یا کاهش حداکثری حوادثی است که سلامت و ایمنی منابع انسانی را تهدید میکنند و یا به محیطزیست آسیب میرسانند

تعریف HSE-PLAN

HSE-PLAN، برنامهای در ارتباط با پروژههای شرکتها و یا سازمانهاستهرگاه، شرکت بخواهد پروژهای را طراحی و اجرا نماید، همگام با طراحی و تدوین قسمتهای فنی پروژه ، الزامات ، فرایندها و ساختارهای مرتبط با ایمنی ، بهداشت و محیطزیست نیز طراحیشده و لازمالاجرا میگرددطرحها و برنامههای اینچنینی، در کالبد پروژهها در شرف انجام،  HSE-PLAN نام دارد.

بهبیاندیگر، این برنامه جامع، اجرا و پیادهسازی صحیح این موارد را متضمن شده و تمام موارد مطرحشده را لازمالاجرا مینماید و  شرکت با ارائه این برنامه اعلام میکند که تا پایان پروژه موردنظر، اقدامات و برنامهها و فرایندهای سلامت، ایمنی، و محیطزیست  را با زمانبندی اعلامشده در پروژه اجرا خواهد کرد

این محتوا و دستور العمل از  سایت تلگرامی دفتر مدیریت پروژه تهیه و بارگذاری گردیده است.

5f7edeeaee806.php

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *