نوشته‌ها

استاندارد عملی برای شکستن ساختار
,

PRACTICE STANDARD FOR WORK BREAKDOWN STRUCTURES – THIRD EDITION

Section 1 Introduction—This section provides the background and overview of a WBS, its objectives, uses, and business value. Section 2 Concepts and Principles—This section presents the core concepts and principles of using the WBS; discusses its…

Practice Standard for Work Breakdown Structures

The Project Management Institute, Inc. (PMI) standards and guideline publications, of which the document contained herein is one, are developed through a voluntary consensus standards development process. This process brings together volunteers…

آشنایی با انواع روش های تولید ساختار شکست پروژه WBS

ساختار شکست کار (WBS: Work Breakdown Structure)، نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. این ساختار هم به صورت بصری  اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و هم مرجع مناسبی برای مدیریت محدوده پر…