نوشته‌ها

استاندارد عملی برای شکستن ساختار
,

PRACTICE STANDARD FOR WORK BREAKDOWN STRUCTURES – THIRD EDITION

Section 1 Introduction—This section provides the background and overview of a WBS, its objectives, uses, and business value. Section 2 Concepts and Principles—This section presents the core concepts and principles of using the WBS; discusses its…

Practice Standard for Work Breakdown Structures

The Project Management Institute, Inc. (PMI) standards and guideline publications, of which the document contained herein is one, are developed through a voluntary consensus standards development process. This process brings together volunteers…

آشنایی با انواع روش های تولید ساختار شکست پروژه WBS

ساختار شکست کار (WBS: Work Breakdown Structure)، نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. این ساختار هم به صورت بصری  اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و هم مرجع مناسبی برای مدیریت محدوده پر…

Downloads

PRACTICE STANDARD FOR WORK BREAKDOWN STRUCTURES – THIRD EDITION

Section 1 Introduction—This section provides the background and overview of a WBS, its objectives, uses, and business value. Section 2 Concepts and Principles—This section presents the core concepts and principles of using the WBS; discusses its implementation in different project life cycles; and describes methods and instructions on how the WBS applies, all of which are accompanied by numerous examples. Section 3 Relationships, Integration, and Context—This section provides the project-wide context of the WBS by describing its integration with other standards and other project management processes. Crossprocess examples for the four main project life cycles demonstrate the project-wide context. Section 4 WBS Quality—This section presents specific quality guidelines and checklists that serve as a framework for ensuring the completeness and correctness of the WBS. It also explains the usage of a quality WBS in programs and projects. Section 5 WBS Application and Usage—This section provides the necessary guidelines required for the actual application of the WBS, from WBS creation throughout the entire project life cycle. This section also covers the application of work breakdown structures for programs. بخش 1 مقدمه - این بخش پیش زمینه و مروری بر WBS ، اهداف ، کاربردها و ارزش تجاری آن را ارائه می دهد. بخش 2 مفاهیم و اصول - این بخش مفاهیم اصلی و اصول استفاده از WBS را ارائه می دهد. بحث در مورد اجرای آن در چرخه های مختلف زندگی پروژه. و روش ها و دستورالعمل ها در مورد چگونگی کاربرد WBS را توصیف می کند ، که همه آنها با مثالهای متعددی همراه است. بخش 3 روابط ، یکپارچه سازی و زمینه - این بخش با توصیف ادغام آن با سایر استانداردها و سایر فرایندهای مدیریت پروژه ، زمینه گسترده پروژه را فراهم می کند. مثالهای متقابل پردازش برای چهار چرخه اصلی زندگی پروژه ، زمینه گسترده پروژه را نشان می دهد. بخش 4 کیفیت WBS - این بخش دستورالعمل ها و لیست های کنترل کیفیت خاصی را ارائه می دهد که به عنوان چارچوبی برای اطمینان از کامل بودن و صحت WBS عمل می کنند. همچنین استفاده از WBS با کیفیت در برنامه ها و پروژه ها را توضیح می دهد. بخش 5 کاربرد و کاربرد WBS - این بخش از ایجاد WBS در کل چرخه عمر پروژه ، دستورالعمل های لازم برای کاربرد واقعی WBS را ارائه می دهد. این بخش همچنین شامل کاربرد ساختارهای تقسیم کار برای برنامه ها است

Practice Standard for Work Breakdown Structures

The Project Management Institute, Inc. (PMI) standards and guideline publications, of which the document contained herein is one, are developed through a voluntary consensus standards development process. This process brings together volunteers and/or seeks out the views of persons who have an interest in the topic covered by this publication. While PMI administers the process and establishes rules to promote fairness in the development of consensus, it does not write the document and it does not independently test, evaluate, or verify the accuracy or completeness of any information or the soundness of any judgments contained in its standards and guideline publications.

آشنایی با انواع روش های تولید ساختار شکست پروژه WBS

ساختار شکست کار (WBS: Work Breakdown Structure)، نمایشی از محصولات و یا خدمات قابل تحویل یک پروژه است که به بخش‌های جزئی‌تری تقسیم شده است. این ساختار هم به صورت بصری  اطلاعات مفید زیادی در اختیار ما می‌گذارد و هم مرجع مناسبی برای مدیریت محدوده پروژه است و یکی از مهمترین اسناد پروژه محسوب می‌شود. ساختار شکست کار (WBS) یا Work Breakdown Structure یکی از اولین گام‌ها در مدیریت  یک طرح و پروژه متناسب و درست است و تیم شما را در مسیر موفقیت قرار می‌دهد. نادیده گرفتن این فرآیند  و یا عدم صرف زمان مناسب جهت تهیه آن می‌تواند یکی از عوامل شکست در پروژه‌ها باشد