نوشته‌ها

,

6 بار سریعتر از RCM

معموال نگهداری و تعمیرات (نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشد. همچنین کارکرد تجاری حیاتی است که اثری مستقیم روی خروجی کارخانه، کیفیت تولید، هزینه تولید، ایمندی، و عملکدر زیست محیطی دارد. به همین دلیل، نت در سازمانهای مم…

Downloads

6 بار سریعتر از RCM

معموال نگهداری و تعمیرات (نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشد. همچنین کارکرد تجاری حیاتی است که اثری مستقیم روی خروجی کارخانه، کیفیت تولید، هزینه تولید، ایمندی، و عملکدر زیست محیطی دارد. به همین دلیل، نت در سازمانهای م…