نوشته‌ها

,

200نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نکته 1 تعریف پروژه هر فعالیت (activity )که دارای هدف (objective )تعریف شده (defined )و قابل اندازهگیری (measured )باشد، پروژه نامیده میشود. □ نکته ۲ اهداف اهداف معمولاً در قالب زمان و هزینه اندازه گیری می شوند. اهداف کیفی به صورت ویژگی (specification )پ…
,

200 نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نرم افزار تحلیل ریسک Pertmaster نرم افزار Pertmaster یکی از مطرح ترین نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. بوسیله Pertmaster می توان ریسک های پروژه را تحلیل نمود. معرفی نرم افزار آنالیز ریسک Pertmaster نسخه جدید نرم افز…

Downloads

200نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نکته 1 تعریف پروژه هر فعالیت (activity )که دارای هدف (objective )تعریف شده (defined )و قابل اندازهگیری (measured )باشد، پروژه نامیده میشود. □ نکته ۲ اهداف اهداف معموالً در قالب زمان و هزینه اندازهگیری میشوند. اهداف کیفی بهصورت ویژگی (specification )پیگیری میشوند. □ نکته ۳ مثال  محصول شهریور سال آینده با اعتبار 011 میلیون تومان عرضه خواهد شد.  هزینه تولید محصول نباید بیشتر از 01 میلیون تومان باشد.و...

200 نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نرم افزار Pertmaster یکی از مطرح ترین نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. بوسیله Pertmaster می توان ریسک های پروژه را تحلیل نمود.