نوشته‌ها

the GPM P5 standard for sustainability in project management

The global focus on sustainable development, climate change, ethical behavior, social responsibility, and transparent supply chains has increased in recent years. So too has the have demands for sustainable business practices. As a supporter…

Downloads

the GPM P5 standard for sustainability in project management

The global focus on sustainable development, climate change, ethical behavior, social responsibility, and transparent supply chains has increased in recent years. So too has the have demands for sustainable business practices. As a supporter of the United Nations Global Compact, GPM views our role in fostering global citizenship, through advocacy for sustainable projects as our primary remit. As the steward of innovation, with representation in every industry worldwide, project management as a discipline is uniquely suited to address the challenges that humanity is facing head on and since 2009, GPM has led the way in this effort. Our initial release of the P5 standard was downloaded over 16,000 times has been utilized in almost every country in the world. This release aligns with the Sustainable Development Goals to provide greater focus on shared value for project managers to be able to address global challenges. It is GPM’s belief that our discipline can lead the way in placing sustainable development at the heart of project management, and placing projects at the heart of sustainable development. We are hopeful that the enhancements in this release will provide still greater insight and guidance that will ultimately lead to more sustainable projects and a brighter future for us all. تمرکز جهانی بر توسعه پایدار ، تغییرات آب و هوا ، رفتارهای اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی و زنجیره های تأمین شفاف در سال های اخیر افزایش یافته است. بنابراین نیز تقاضای انجام کارهای تجاری پایدار را دارد. GPM به عنوان یکی از حامیان قرارداد جهانی سازمان ملل متحد ، نقش ما را در پرورش شهروندی جهانی از طریق حمایت از پروژه های پایدار به عنوان وظیفه اصلی ما می داند. به عنوان متولی نوآوری ، با داشتن نمایندگی در هر صنعت در سرتاسر جهان ، مدیریت پروژه به عنوان یک رشته منحصراً مناسب برای حل چالشهایی است که بشریت با آن روبرو است و از سال 2009 ، GPM پیشگام این تلاشها بوده است. نسخه اولیه استاندارد P5 ما بیش از 16000 بار بارگیری شده است که تقریباً در همه کشورهای جهان استفاده شده است. این نسخه با اهداف توسعه پایدار همسو می شود تا تمرکز بیشتری بر ارزش مشترک مدیران پروژه داشته باشد تا بتوانند چالش های جهانی را برطرف کنند. این باور GPM است که نظم و انضباط ما می تواند راهگشای توسعه پایدار در مرکز مدیریت پروژه و قرار دادن پروژه ها در قلب توسعه پایدار باشد. ما امیدواریم که پیشرفت های موجود در این نسخه بینش و راهنمایی بیشتری داشته باشد که در نهایت منجر به پروژه های پایدارتر و آینده ای روشن تر برای همه ما شود.