Downloads

سیستم مدیریت پروژه (ISO21500:2012)

این ایزو برای ارائه راهنمایی در مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه با هدف اجرای فرآیندها و بهترین شیوه ها برای بهبود عملکرد مدیریت پروژه توسعه یافته است. هم چنین این استاندارد مفاهیم و فرآیندهای مدیریت پروژه را شرح می دهد. این ایزو بر اساس استانداردهای موجود و در سطح ملی کار می کند. این ایزو برای تمامی سازمان ها و بخش ها با هر اندازه ای که باشند کاربرد دارد و هم چنین برای افراد تازه کار در حیطه ی مدیریت پروژه طراحی شده است تا بتوانند از اصول مدیریت پروژه برای پیشبرد اهداف پروژه استفاده کنند .با وجود فشار روی کسب و کار برای نتایج سریعتر و ارزانتر، یک استاندارد ISO برای مدیریت خوب در مدیریت پروژه، کارایی را افزایش می دهد و اثر سرمایه گذاری را به حداکثر می رساند. ایزو ۲۱۵۰۰:۲۰۱۲ ایزوی مورد نظر برای این کار است.