نوشته‌ها

استانداردهای IPMA در مدیریت پروژه

معرفی موسسه: انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA) Association Management Project International (یکی از معتبرترین موسسات مدیریت پروژه است که مرکز آن در کشور سوییس واقع شده که مبانی متعددی را جهت ارتقای شایستگی مدیران پروژه ها تحت مدل ها و استاندارده…

IPMA International Awards 2016

The IPMA Project Excellence Baseline® (PEB), delivers a path toward project and programme excellence. It also serves as a guide for organisations to assess the ability of their projects and programmes and chart a course toward excellence. …