نوشته‌ها

آشنایی با انواع سیستم های اجرای پروژه

امروزه با متنوع تر شدن پروژه ها به دلیل ماهیت متفاوتشان، سیستم های قراردادی و سیستم های اجرای پروژه ها تفاوت دارند. سیستم های نویت ساخت و ساز و روش های جدید آن، تحولی عظیم در نوع قراردادهای پروژه نیز گذاشته است. با توجه به منحصر به فرد بودن و …