واگذاري طرح هاي نيمه تمام عمراني(تملك دارايي هاي سرمايه اي)(ظرفيت هاي قانوني و ظرفيت لازم در بخش خصوصي) به بخش خصوصي (مزدك عبايي)

این محتوا به مشترکین محدود شده است