با توجه به اینکه عموما متغیرھای اثرگذار دراجرای پروژه ھا ، از ثبات نسبی برخوردار نیستند، معمولا
مدیران ، به دنبال سیستمی ھستند که  در برنامھ ریزی و زمان بندی انعطاف پذیر باشد و بتوانند آن را در کنترل
خود داشتھ باشند
سیستمھای برنامه ریزي و کنترل عملیات مجموعه اي از پرسشنامه ھا، فرمھاي دریافت اطلاعات، سیستمھا یا
برنامه ھاي پیش ساخته، رو شھا، فنون و منابعي است کھ مرتبط و وابسته به یکدیگر ھستند . ھدف سیستم
برنامهریزي و کنترل ، ھدایت پروژه بر طبق برنامه زمانبندي و بودجه تعیین شده و ھمچنین تامین نتایج،
ھدفھا و محصولات نھایي پروژه است . به عبارت دیگر، ماموریت این سیستم یاري دادن مدیر پروژه
و تواناساختن وي در امر بھینھ کردن سھ عامل زمان، ھزینه و کیفیت در اجراي یک پروژه است
به منظور استفاده از دانش برنامه ریزي و كنترل پروژه و به طبع آن بھینه سازي پارامترھاي مورد نظر از
جمله كمینه كردن توابع ھزینه و زمان لازم است تا ھر مجموعه از فعالیت ھاي ھدفمند مھندسي را به صورت
یك پروژه (ھمراه با تمامي ویژگي ھاي آن ) تعریف كر د. براي كنترل یك پروژه با توجه به ویژگیھاي فعالیت
ھاي آن روشھاي مختلفي وجود دارد كه از آن جملھ آنھا بھ CPM
GERT , PERT , PN , …اشاره خواھدکرد.

5f7edeeaee806.php
FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *