آﻣﻮزشﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎيﻣﺮﺗﺒﻂ: (MSP) -ﻧﺮم اﻓﺰارﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖﭘﺮوﺟﮑﺖ (Primavera) -ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺮﯾﻤﺎورا

ﻣﻨﺎﺑﻊدرﺳﯽ: • Project Management Body of Knowledge Guide 2008, (PMBOK), PMI The Project Management Institute (www.pmi.org)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﮐﻨﺘﺮلﭘﺮوژهﺑﻪروشﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم،دﮐﺘﺮﻣﺠﯿﺪﺳﺒﺰهﭘﺮور،اﻧﺘﺸﺎراتﺗﺮﻣﻪ • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖوﮐﻨﺘﺮلﭘﺮوژه،دﮐﺘﺮﻋﻠﯽﺣﺎجﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪي،اﻧﺘﺸﺎراتارﮐﺎنداﻧﺶ

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.