اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﺪام یک از نرم افزارهای  msp, Primavera6 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد و ﭘﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻬﺎد. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاخ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ داﺷﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﯽ را در ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻗﻀﺎوت ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﮐﻼه اﻧﺼﺎف ﺧﻮد را ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺪام ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﺒﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

در این محتوا شما با معیارهای انتخاب نرم افزار کنترل پروزه متناسب با پروژه خود آشنا می شوید.

محتوا مذکور نوشته شده توسط مهندس علی رحمتی توکل کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه شریف می باشد.

 

FavoriteLoadingAdd to favorites
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *