نوشته‌ها

معرفي استانداردهاي مديريت پروژه

عدم استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه و به طبع آن بروز مشكلاتي در راستاي اجراي پروژه ها، موجب اتلاف منابع مالي و انساني مي شود. لذا امروزه مديريت پروژه بصورت يك موضوع علمي ودانشي در سازمان هاي بزرگ و پروژه محور دنبال مي شود. در همين راستا و بدنبال …

Downloads

معرفي استانداردهاي مديريت پروژه

عدم استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه و به طبع آن بروز مشكلاتي در راستاي اجراي پروژه ها، موجب اتلاف منابع مالي و انساني مي شود. لذا امروزه مديريت پروژه بصورت يك موضوع علمي ودانشي در سازمان هاي بزرگ و پروژه محور دنبال مي شود. در همين راستا و بدنبال گسترش بازارهاي كار و جهاني شدن شركت ها، لزوم بكارگيري استانداردي براي مديريت پروژه باعث بوجود آمدن استانداردهاي مختلفي در اين حوزه شده است. آشنايي با اين استانداردها به جهت حصول درك صحيحي از مزايا و معايب هر يك بمنظور انتخاب نوعي از آن كه با الزامات پـروژ ه و سـازمان شامل مفاهيم هريك از 3 PRINCE2 ،2F OPM3 2 PMBOM 1،F 1 سازگار باشد ضرورت مي يابد. از اين رو در اين مقاله به معرفي كلي استانداردهاي F0 آن ها مي پردازيم.. این مقاله به کوشش محمد زین العابدین گردآوری شده است.