نوشته‌ها

شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي روش BOT در تامين مالي پروژه هاي شهري بر مبناي الگوريتم تصميم گيري چند معياره فازي

چكيده حوزه مديريت شهري از پيشگامان استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي بوده و در اين ميان روشـهاي مختلفي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي شهري وجود دارد . از جمله متداول ترين آنهـا مي توان به قرارداد ساخت ، بهره برداري ، واگذاري ( BO…

Downloads

شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي روش BOT در تامين مالي پروژه هاي شهري بر مبناي الگوريتم تصميم گيري چند معياره فازي

چكيده حوزه مديريت شهري از پيشگامان استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي بوده و در اين ميان روشـهاي مختلفي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي شهري وجود دارد . از جمله متداول ترين آنهـا مي توان به قرارداد ساخت ، بهره برداري ، واگذاري ( BOT( اشاره نمود . BOT را مي توان بـه عنوان يك روش مطمئن جلب سرمايه خصوصي دانست كه كنترل دولت را بر تاسيسات حفظ خواهد نمـود ولي از طرف ديگر در صورت عدم وجود شناخت كافي از محيط اجراي پـروژه ، مـي توانـد ريـسك بـالايي براي پيمانكار به همراه داشته باشد . بر اين اساس شناسايي و مديريت ريسك ، لازمه موفقيت پروژه هـاي BOT مي باشد . در اين مقاله ، پس از معرفي مدلهاي مختلف روش BOT سعي شده تا با بررسي دلايل شكست پـروژه هاي شهري BOT ، ريسك ها و مخاطرات اين روش در عرصه پروژه هاي شهري مشخص گردد .