نوشته‌ها

شناسايي و اولويت بندي ريسكهاي روش BOT در تامين مالي پروژه هاي شهري بر مبناي الگوريتم تصميم گيري چند معياره فازي

چكيده حوزه مديريت شهري از پيشگامان استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي بوده و در اين ميان روشـهاي مختلفي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي شهري وجود دارد . از جمله متداول ترين آنهـا مي توان به قرارداد ساخت ، بهره برداري ، واگذاري ( BO…