نوشته‌ها

,

چالش ها، راهکارها و دستاوردهای پیاده سازی مهندسی ارزش در گروه مپنا

گروه مپنا به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در زمینه تولید محصولات، اجرا و سرمایه گذاری پروژه های نیروگاهی و همچنین حوزه نفت و گاز و حملونقل ریلی کشور، مدیریت زمان، کیفیت و هزینه را به منظور حفظ مزیت رقابتی خود مدنظر قرار داده است. بدین منظور، کاربرد…

Downloads

چالش ها، راهکارها و دستاوردهای پیاده سازی مهندسی ارزش در گروه مپنا

گروه مپنا به عنوان بزرگترین شرکت ایرانی در زمینه تولید محصولات، اجرا و سرمایه گذاری پروژه های نیروگاهی و همچنین حوزه نفت و گاز و حملونقل ریلی کشور، مدیریت زمان، کیفیت و هزینه را به منظور حفظ مزیت رقابتی خود مدنظر قرار داده است. بدین منظور، کاربرد مهندسی ارزش به عنوان تکنیکی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه و زمان به همراه افزایش کیفیت، در دستور کار گروه قرار گرفته است. پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان هایی با ساختار گسترده، قسمتهای مختلف آن را درگیر نموده و نیازمند تعاملات گسترده، همسو و یکپارچه میباشد. ازاینرو، پیاده سازی مهندسی ارزش در سازمان هایی با ساختاری نظیر گروه مپنا با چالش های بسیاری مواجه است. این مقاله، چالش ها و دستاوردهای پیاده سازی مهندسی ارزش در گروه مپنا را از ابتدای سیاست گذاری آن تا انتهای تحلیل نتایج حاصل از اجرای پیشنهادات مهندسی ارزش بررسی نموده و راهکارهایی به منظور مواجهه با این چالش ها ارائه نموده است.