نوشته‌ها

کتابچه راهنمای مدیریت پروژه

یکی از تأثیرگذارترین کتابهایی که تاکنون در مورد توسعه مدیریت پروژه نوشته شده است ، کتاب راهنمای مدیریت پروژه محور  اثر رادنی ترنر است که برای نسل جدید دانشجویان و دست اندرکاران کاملاً بازنگری شده است. نسخه سوم اکنون تغییر عمده ای در تمرکز از ت…

Downloads

کتابچه راهنمای کامل مدیریت پروژه – ویرایش دوم

این کتاب در ابتدا پنج مرحله از قابلیت PMO را در نظر می گیرد ، که هر یک از معیارهای مشخصی از توانایی های حاصل از عملکردهای کامل محک می زنند.

کتابچه راهنمای مدیریت پروژه

کتاب راهنمای مدیریت پروژه