نوشته‌ها

عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح و ساخت و راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی- زیرسطحی تهران)

در اکثر پروژه ها با سیستم های مختلف اجرایی، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مختلف وجود دارد که این امر در نهایت به از بین رفتن سرمایه های ملی می انجامد. از طرفی نیاز به بهره برداری سریع تر از پروژه ها و بکارگیری دانش و تجربه اجرایی پیمانکار…

Downloads

عوامل بروز ادعا در پروژه های طرح و ساخت و راهکارهای کاهش آنها(مطالعه موردی: پروژه های عمرانی- زیرسطحی تهران)

در اکثر پروژه ها با سیستم های مختلف اجرایی، امکان بروز ادعاهایی از سوی عوامل مختلف وجود دارد که این امر در نهایت به از بین رفتن سرمایه های ملی می انجامد. از طرفی نیاز به بهره برداری سریع تر از پروژه ها و بکارگیری دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران، موجب نیاز به استفاده از سیستم طرح و ساخت در اجرای پروژه ها شده است. اجرای پروژه ها به روش طرح و ساخت در کشور در مقایسه با سیستم های اجرای پروژه موجود نوظهور بوده و طرفهای پیمان نیز آشنایی کمی با آن دارند؛ به همین دلیل بروز اختلاف بین این عوامل بخصوص در پروژه های زیرسطحی که ماهیت پیچیده ای دارند، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مقاله حاضر ابتدا برخی عوامل ایجاد ادعا در پروژه های طرح و ساخت زیرسطحی که در تحقیقات گذشته شناسایی شده اند، معرفی و سپس این عوامل در یکی از پروژه های شهر تهران با کاربری تونل و زیرگذر به صورت خاص مطالعه شده است. با بررسی اسناد و مدارک پروژه مانند گزارشات پیشرفت ماهانه و مصاحبه با عوامل پروژه داده های موردنیاز جمع آوری و علل مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه فوق شناسایی شده و راهکارهایی جهت کاهش این دعاوی بین ارکان مختلف اجرای پروژه ارائه شده است. مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  می باشد که توسط سحر طاهری پور، محمدحسین صبحيه و مجتبی عزیزی ارائه گردیده است.