نوشته‌ها

بهينه سازي زمان-هزينه-كيفيت با استفاده از الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي

ظهور قراردادهاي جديد كه افزايش كيفيت عمليات اجرايي پروژه ها را همزمان با كاهش زمان و هزينه آنها در نظر ميگيرند، نيازمند توسعه مدل- هايي است كه علاوه بر زمان و هزينه، عامل كيفيت را در ارزيابي وبهينه سازي روشهاي اجرايي پروژه منظور دارند. كاهش زمان…
,

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

هدف از کنترل پروژه، نظارت بر پیشرفت پروژه در طول اجرای پروژه برای شناسایی مشکلات بالقوه و اتخاذ اقدامات اصلاحی در صورت لزوم است. حدود کنترل ابزاری برای ارزیابی این مساله هستند که آیا پیشرفت پروژه قابل قبول است یا خیر؟ از یک سو ادامه دادن پرو…

Downloads

بهينه سازي زمان-هزينه-كيفيت با استفاده از الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي

ظهور قراردادهاي جديد كه افزايش كيفيت عمليات اجرايي پروژه ها را همزمان با كاهش زمان و هزينه آنها در نظر ميگيرند، نيازمند توسعه مدل- هايي است كه علاوه بر زمان و هزينه، عامل كيفيت را در ارزيابي وبهينه سازي روشهاي اجرايي پروژه منظور دارند. كاهش زمان و هزينه اجرا و همچنين افزايش كيفيت آن اهداف متفاوتي بوده كه غالباً با يكديگر همسو نميباشند. از اينرو اين قبيل مسائل به مسائل موازنه زمان-هزينه-كيفيت MADS (در حل مساله موازنه 1 موسوم شدهاند. در اين مقاله از يك الگوريتم فراكاوشي جديد بنام الگوريتم جستجوي مستقيم شبكه تطبيقي ( زمان-هزينه-كيفيت پروژه هاي عمراني استفاده شده است. الگوريتم پيشنهادي براي حل يك مساله عملي بكار برده شده و نتايج آن با مطالعات مشابه قبلي مقايسه شده است.

تصمیم گیری در مورد توقف يک پروژه با نتايج ناموفق عملکردی

مقاله حاضر از سری مقالات ارائه شده در چهاردمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 97 می باشد که به کوشش استاد مریم اشرفی و علیرضا مردانه به نگارش در آمده است.