نوشته‌ها

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت و نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دستر…

Downloads

بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه در شرکت ساختمانی پرلیت بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران پروژه های عمرانی شرکت پرلیت و نمونه آماری 34 نفر از آنها بودند که به صورت در دستر…

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

پروژ ه های توسعۀ فناوري بر خلاف بسیاری از پروژ ه های دیگر، دارای هدف و یا روش دستیابی از قبل تعریف شده نیستند. در کنار عدم قطعیت هایی که هر پروژه می تواند داشته باشد، پروژه های توسعۀ فناوری با درجۀ بالایی از عدم قطعیت در بخش تعریف پروژه همراه هستند. به همین دلیل، رو شهای معمول مدیریت  پروژه مانند مواردارائه شده در استاندارد PMBoK کاربرد چندانی در این پروژه ها ندارند. در این مقاله، ضمن تشریح ویژگیهای یک پروژۀ توسعۀ فناوری و رو شهایی که در ادبیات موضوع برای مدیریت اینگونه پروژ ه ها ارائه شده است، دو پروژۀ توسعۀ فناوری از صنعت نفت و گاز ایران، به صورت عمیق مطالعه و چالشهای مدیریتی آنها شناسایی و تحلیل شده است. به منظور رفع مشکلات مشاهده شده در مطالعات میدانی و با استفاده از نقاط قوت مد لهایی مانند مدل مرحله/دروازۀ جدید، مدل توسعۀ مارپیچ و الحاقیه DoD از استاندارد PMBoK ، یک الگوی مدیریتی برای پروژ ه های توسعۀ فناوری طراحی و پس از طی مراحل اعتبارسنجی، به عنوان مدل پیشنهادی پژوهش، ارائه شده است. در نظر گرفتن چرخه های مدیریتی تکرارشونده به جای مدیریت خطی، استفاده از منطق مدیریت طرح به جای منطق مدیریت پروژه، بودجه بندی و زما نبندی متغیر با حد بالا و پایین به جای مشخص نمودن زمان و هزینۀ قطعی برای پروژه نمونه هایی از ویژگیهای الگوی پیشنهادی هستند