نوشته‌ها

,

نمونه فرم توسعه ایده ها

نمونه فرم های توسعه ی ایده های پروژه مهندسی ارزش
,

مطالعه تطبیقی مهندسی ارزش در ایران و جهان

عناوین مورد بحث  مقدمه و کلیات - تعاریف - برنامه های کاری - جایگاه مهندسی ارزش - استانداردها - نقاط عطف مهندسی ارزش در ایران و جهان …
,

عوامل موفقیت مدیریت مطالعات مهندسی ارزش

این پی دی اف در رابطه با مدیریت ارزش و عوامل تاثیر گذاردرآن،وهمچنین مدیریت مهندسی ارزش مورد بررسی قرار میگیرد. گردآوری شده توسط سید عرفان عطری …
,

آشنایی با مهندسی ارزش

این پی دی اف در رابطه با فعالیتهای شرکتها،ابزارهای مهندسی ارزش و فعالیت های مرتبط با پروژه ها ارایه گردیده است. گرد آوری شده توسط:سعید زرآبادی پور …

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرحها و پروژهها

جمع آوری اطالعات اصلی پروژه/طرح و بررسی وضع موجود پایش و ارزیابی مرحله ارزشیابی پروژه ارائه درس آموخته های طرح/ پروژه
,

ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در ارتقای توان رقابتی شرکت- های پیمانکاری صنعت ساخت

سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی و بازارها از یک سو و تغییر ماهیت مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، باعث شده که شرکتها به شدت به دنبال کسب مزیتهای رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیازها و خواستههای مشتریان باشند. به هم…

نظام نامه مهندسی ارزش شهرداری مشهد

فهرست: ۱. مقدمه ۲. هدف ٣. ساختار مهندسی ارزش در شهرداری ۴. شیوه انجام کار الف) توسط متخصصین داخلی ب) توسط مشاورین خارج از سازمان ۵. گردش کار مهندسی ارزش در شهرداری ۶ مکانیزم های تشویقی ۷. مرجع معاونت برنامه ریزی و توسعه …
,

موفقیت مطالعات مهندسی ارزش

۱. شناسایی پتانسیل بهبود ۲. تعریف موضوع و ابلاغ انجام ۳. آماده سازی انجام ۴. انجام مطالعه ۵. اجرای پیشنهادات مطالعه ۶. ارزیابی نتایج اجرای پیشنهادات این محتوا توسط آقای سید عرفان عطری نوشته شده است …

– دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش

ماده ۱. هدف و دامنه کاربرد  هدف از به کارگیری پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، عبارت است از: استفاده از دانش، تجربه و تواناییهای کارکنان و تجهیزات پیمانکار، در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در طول عمر پروژه. پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، م…

اصلاحیه بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۲۱۵۹۱۹ مورخ ۸۴/ ۱۲ / ۱۴ ، موضوع مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دروه پیش از عملیات اجرا و ساخت

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره۴۲۳۳۹/ت ۵۳۳۴۹۷ مورخ ۱۳۸۵…

مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲، به پیوست دستورالعمل های زیر ابلاغ می…

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرحها و پروژهها

براساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، شرح خدمات پیوست برای اجرای مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه های مهم و با اولویت خات…

مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۶۵۲۵/ت ۱۶۸۹۸ه مورخ ۱۳۷۰ / 4 / 4 هیأت محترم وزیران) و بند «ج» ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم تو…

دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوب ۱۳۷۵/ ۴ / ۴ هیأت وزیران به شماره ۲۴۵۲۵/ ت ه)، این دستورالعمل در ارتباط با ارجاع کار، انعقاد قرارداد و ش…

دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ه، مورخ ۱۳۷۵ / ۴ / ۴ هیئت محترم وزیران به پیوست نشریه شماره ۲۹۰ دفتر امور فنی، …

Downloads

نمونه فرم توسعه ایده ها

فرم ،مهندسی ارزش

مطالعه تطبیقی مهندسی ارزش در ایران و جهان

عناوین مورد بحث  مقدمه و کلیات - تعاریف - برنامه های کاری - جایگاه مهندسی ارزش - استانداردها - نقاط عطف مهندسی ارزش در ایران و جهان

عوامل موفقیت مدیریت مطالعات مهندسی ارزش

این پی دی اف در رابطه با مدیریت ارزش و عوامل تاثیر گذاردرآن،وهمچنین مدیریت مهندسی ارزش مورد بررسی قرار میگیرد.

آشنایی با مهندسی ارزش

 این پی دی اف در رابطه با فعالیتهای شرکتها،ابزارهای مهندسی ارزش و فعالیت های مرتبط با پروژه ها ارایه گردیده است. گرد آوری شده توسط:سعید زرآبادی پور

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرحها و پروژهها

جمع آوری اطالعات اصلی پروژه/طرح و بررسی وضع موجود پایش و ارزیابی مرحله ارزشیابی پروژه ارائه درس آموخته های طرح/ پروژه

ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در ارتقای توان رقابتی شرکت- های پیمانکاری صنعت ساخت

سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی و بازارها از یک سو و تغییر ماهیت مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، باعث شده که شرکتها به شدت به دنبال کسب مزیتهای رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیازها و خواستههای مشتریان باشند. به هم…

نظام نامه مهندسی ارزش شهرداری مشهد

فهرست: ۱. مقدمه ۲. هدف ٣. ساختار مهندسی ارزش در شهرداری ۴. شیوه انجام کار الف) توسط متخصصین داخلی ب) توسط مشاورین خارج از سازمان ۵. گردش کار مهندسی ارزش در شهرداری ۶ مکانیزم های تشویقی ۷. مرجع معاونت برنامه ریزی و توسعه

موفقیت موفقیت مطالعات مطالعات مهندسی ارزش

۱. شناسایی پتانسیل بهبود ۲. تعریف موضوع و ابلاغ انجام ۳. آماده سازی انجام ۴. انجام مطالعه ۵. اجرای پیشنهادات مطالعه ۶. ارزیابی نتایج اجرای پیشنهادات این محتوا توسط آقای سید عرفان عطری نوشته شده است

– دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش

ماده ۱. هدف و دامنه کاربرد  هدف از به کارگیری پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، عبارت است از: استفاده از دانش، تجربه و تواناییهای کارکنان و تجهیزات پیمانکار، در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در طول عمر پروژه. پیشنهاد تغییر با نگاه مهندسی ارزش، می تواند در انواع سیستم (روش های اجرای پروژه اعم از روش متعارف، طرح و ساخت و غیره مورد استفاده قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اصلاحیه بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۲۱۵۹۱۹ مورخ ۸۴/ ۱۲ / ۱۴ ، موضوع مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دروه پیش از عملیات اجرا و ساخت

به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی و نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره۴۲۳۳۹/ت ۵۳۳۴۹۷ مورخ ۱۳۸۵/ ۴/ ۲۰ هیأت وزیران)، این دستور العمل به منظور اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۲۱۵۹۱۹ مورخ ۸۴/ ۱۲ / ۱۴ ، با موضوع مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت، در یک صفحه، از نوع گروه ۱ (لازم الاجرا ابلاغ می شود تا از تاریخ ابلاغ به مورد اجرا گذاشته شود. سایر مفاد بخشنامه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.

مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی مصوب سال ۱۳۵۲، به پیوست دستورالعمل های زیر ابلاغ می شوند تا از تاریخ ۹۷/ ۰۹ /۰۱ در قراردادهایی که منعقد خواهندشد، به مورد اجرا گذاشته شود ۱- گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۱۵ صفحه ۲- موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای مشاورهای مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا)در ۱۵ صفحه ۳- شرح خدمات انجام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه سوم در ۵ صفحه ۴- شرح وظایف افراد کلیدی مهندسی ارزش از نوع گروه سوم در ۴ صفحه.این دستورالعمل از تاریخ ۹۷/ ۰۹ / ۰۱ جایگزین بخشنامه شماره ۵۴/ ۲۷۴۷ - ۱۰۵ / ۱۶۶۲ مورخ ۷۹/ ۰۵ / ۲۴ با موضوع «دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش و بخشنامه شماره ۱۰۰ / ۲۱۵۹۱۹ مورخ ۸۴/ ۱۲ / ۱۴ با موضوع «مجموعه دستورالعمل های انجام مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخته می شود.

شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرحها و پروژهها

براساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، شرح خدمات پیوست برای اجرای مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه های مهم و با اولویت خاتمه در سال ۱۳۹۹، ابلاغ می گردد تا براساس آن و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله آئین نامه خرید خدمات مشاور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ ک مورخ ۸۸/ ۱۰/ ۱ هیأت محترم وزیران، اقدامات لازم به عمل آید. شرح خدمات پیوست، شرح کلی خدمات بوده و هر معاونت برای طرح و پروژه موردنظر، باید شرح خدمات تفصیلی آن طرح یا پروژه را در زمان انعقاد قرارداد تدقیق نماید.

مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۶۵۲۵/ت ۱۶۸۹۸ه مورخ ۱۳۷۰ / 4 / 4 هیأت محترم وزیران) و بند «ج» ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست دستورالعمل های زیر ابلاغ می شوند؛ تا از این تاریخ در قراردادهای منعقد شده و قراردادهایی که منعقد خواهند شد، به مورد اجرا گذاشته شود: ۱- گردش کار انجام مطالعه مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۲۴ صفحه. ۲- شیوه نامه انجام مطالعات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۸ صفحه. 3- موافقتنامه، شرایط عمومی همسان و پیوستهای قرارداد خدمات مهندسی ارزش از نوع گروه اول (لازم الاجرا) در ۲۴ صفحه. 4- راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فرآیند مهندسی ارزش از نوع گروه سوم در ۵ صفحه، که دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور می توانند از این دستورالعمل به عنوان راهنما استفاده کنند و در صورتی که روشها، دستورالعمل ها و راهنماهای بهتری داشته باشند، رعایت مفاد این راهنما الزامی نیست، عوامل یاد شده باید نسخه ای از دستورالعملها، روشها و راهنماهای جایگزین را برای دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله این سازمان، ارسال کنند.

دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (مصوب ۱۳۷۵/ ۴ / ۴ هیأت وزیران به شماره ۲۴۵۲۵/ ت ه)، این دستورالعمل در ارتباط با ارجاع کار، انعقاد قرارداد و ش…

دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ه، مورخ ۱۳۷۵ / ۴ / ۴ هیئت محترم وزیران به پیوست نشریه شماره ۲۹۰ دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله این سازمان، با عنوان دستورالعمل های «تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش» و « تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش) از نوع گروه اول، ابلاغ می گردد.دستورالعمل « تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش» از تاریخ ابلاغ، در قراردادهای منعقد شده و قراردادهایی که منعقد خواهد شد، ملاک عمل قرار می گیرد.