نوشته‌ها

ریسک پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)

از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای شــرکت ها در پــی دارد و از ســوی دیگــر هزینــه بــالای مالکیــت نرم افــزار و هزینه هــای جانبــی اســتقرار، ریســک اســتفاده از ایــن سیســتم ها را افزایــش می …

جایزه ی منابع انسانی

مدل تعالی آموزش و توسعه مولود احساس نیاز حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به طراحی و توسعه الگوی مفهومی و زبان مشترک، با هدف ارتقا جایگاه و عملکرد مدیریت های آموزش در سازمان های ایرانی است. برای دستیابی به این مهم، مدل تعالی با همکاری اساتید به نام …

Downloads

ریسک پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)

از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری بــرای شــرکت ها در پــی دارد و از ســوی دیگــر هزینــه بــالای مالکیــت نرم افــزار و هزینه هــای جانبــی اســتقرار، ریســک اســتفاده از ایــن سیســتم ها را افزایــش می …