نوشته‌ها

مراحل انجام یک پروژه

 آغاز پروژه: شروع یک پروژه معمولا هنگام مطرح شدن اهداف پروژه آغاز می شود که شامل فهم دقیقی از طبیعت و وسعت کار و هزینه پروژه مطالعه مفهومی مرحله نخست هر پروژه مطالعه مفهومی است، در این مرحله یک یا چند روش رسیدن به هدف، مورد بررسی قرار می گیرند. ارزیابی و مقای…

Downloads

مراحل انجام یک پروژه

 آغاز پروژه: شروع یک پروژه معمولا هنگام مطرح شدن اهداف پروژه آغاز می شود که شامل فهم دقیقی از طبیعت و وسعت کار و هزینه پروژه مطالعه مفهومی مرحله نخست هر پروژه مطالعه مفهومی است، در این مرحله یک یا چند روش رسیدن به هدف، مورد بررسی قرار می گیرند. ارزیابی و مقایسه روش ها با طرح های مختلف از نظر فنی و اقتصادی انجام شده گزینه بهینه پیشنهاد می شود. ابزارهای لازم برای این مرحله Block Diagram و آنالیز هزينه آلترناتیوها است. آرایش انواع تجهیزات و فلسفه طراحی مورد ارزیابی قرار می گیرند و فرایند انتخابی ت وسط Block Diagram مشخص می گردد. به طور همزمان، آنالیز قیمت و مزایای اقتصادی هر آلترناتیو نیز انجام و اختلاف قیمت های آنها شناسایی می شود.