نوشته‌ها

ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روشها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط د…

دکتر احمد سیدکی، بنیانگذار کنسرسیوم بین المللی توسعه چابک

دکتر احمد سیدکی مشاور ارشد توسعه چابک نرم افزار Tangible است. او به عنوان یک فرد معتبر با مدرک لیسانس علوم کامپیوتر از دانشگاه علوم و هنرهای مدرن (MSA) در قاهره مصر فارغ التحصیل شد. وی در حالی که به عنوان یک توسعه دهنده راه حل های اینترنتی برای …

کتاب مدیریت پروژه مؤثر، رویکرد های سنتی ، چابک و افراطی، چاپ هفتم

کتاب مدیریت پروژه مؤثر، چاپ هفتم که با اختصار EPM7e نسبت به نسخه ششم تغییرات چشمگیری داشته است. با حفظ تمام نقاط قوت آموزشی و سازمانی نسخه ششم، نسخه هفتم مدل های مختلف چرخه زندگی مدیریت پروژه به صورت خطی، افزایشی، تکراری، تطبیقی ​​و افراطی را ب…

Downloads

ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روشها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط دینامیکی و متغیر پروژه ها می باشد. بنابر تحقیقات انجام شده، تعدادی از محققان بر این باورندکه مدیریت پروژه چابک قابل پیاده سازی در شرکت های ساخت و ساز نیستند، و عدهای دیگر معتقدند که این شرکت ها پتانسیل خوبی برای پذیرش این متد را دارند. هدف اصلی این تحقیق اوال شناسایی چالش های پیاده سازی مدیریت چابک در شرکت های ساختمانی کشور بوده و بر مبنای اطالعات حاصله مدلی برای ارزیابی سطح بلوغ یک شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک ارائه خواهد شد. روش کار در قسمت اول به صورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه بوده و در قسمت دوم از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان آمادگی هر شرکت جهت پیاده سازی مدیریت چابک بایستی به طور جداگانه در سه بخش طراحی، تدارکات و اجرا بررسی گردد.