نوشته‌ها

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژههای عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاشهای علمی در این ارتباط، دستورعمل ها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه مهندسی ارزش، برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش بر…

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاشهای علمی در این ارتباط، دستورعملها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه مهندسی ارزش، برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش برا…

Downloads

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژههای عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاشهای علمی در این ارتباط، دستورعمل ها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه مهندسی ارزش، برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش برای مراحلی از دوره حیات یک پروژه معرفی گردیده است. اما در سیر تکاملی رویکردهای ارزش، هنوز الگوی «ارزش محور» جامعی برای پروژههای عمرانی ارائه نشده است. در این مقاله ضمن برشمردن خصوصیات بومی پروژه های عمرانی و اعتقاد بر این که تفکر ارزشی همواره باید در طی مراحل حیات یک پروژه پایا و مستمر باشد، الگویی برای مدیریت پروژه های عمرانی از نوع قرارداد «طرح و ساخت» با نگاه یکپارچه به استاندارد مدیریت پروژه و استانداردهای مدیریت و مهندسی ارزش ارائه شده است. این مدل با نظر به شباهت تکامل چهار مرحلهای پروژه های عمرانی و رویکرد چهار مرحلهای تکنیک «گسترش کارکرد کیفیت» و بر اساس تناظر مراتب تکاملی آن با چرخه دمینگ، شیوهای یکپارچه از چند تکنیک مدیریت کیفیت جامع و مهندسی ارزش ارائه میدهد. بر این مبنا هر پروژه به چهار مرحله متوالی و اصلی تقسیم میشود که هر یک از شروع تا پایان مشابه فازهای متدولوژی ارزش پیگرفته میشوند. این تقسیم بندی باعث تدوین اصولی و بهینه طرحها و برنامه های پروژه و نیز شکلگیری اثربخش سیستم های پروژه و مدیریت آن میگردد؛ همچنین معیارهای مطمئنی جهت ارزیابی و پایش مسیر پروژه به ما ارائه میدهد.

ارائه الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی

در سالهای اخیر شیوه های مختلفی برای اِعمال متدولوژی های ارزش در پروژه های عمرانی اجرا و به کار گرفته شده است که از قِبَلِ تلاشهای علمی در این ارتباط، دستورعملها و نشریه های رسمی در تشریح جایگاه مهندسی ارزش، برنامه ریزی ارزش و مدیریت ارزش برای مراحلی از دوره حیات یک پروژه معرفی گردیده است. اما در سیر تکاملی رویکردهای ارزش، هنوز الگوی «ارزش محور» جامعی برای پروژه های عمرانی ارائه نشده است. در این مقاله ضمن برشمردن خصوصیات بومی پروژه های عمرانی و اعتقاد بر این که تفکر ارزشی همواره باید در طی مراحل حیات یک پروژه پایا و مستمر باشد، الگویی برای مدیریت پروژه های عمرانی از نوع قرارداد «طرح و ساخت» با نگاه یکپارچه به استاندارد مدیریت پروژه و استانداردهای مدیریت و مهندسی ارزش ارائه شده است. این مدل با نظر به شباهت تکامل چهار مرحلهای پروژه های عمرانی و رویکرد چهار مرحله ای تکنیک «گسترش کارکرد کیفیت» و بر اساس تناظر مراتب تکاملی آن با چرخه دمینگ، شیوهای یکپارچه از چند تکنیک مدیریت کیفیت جامع و مهندسی ارزش ارائه میدهد. بر این مبنا هر پروژه به چهار مرحله متوالی و اصلی تقسیم میشود که هر یک از شروع تا پایان مشابه فازهای متدولوژی ارزش پیگرفته میشوند. این تقسیم بندی باعث تدوین اصولی و بهینه طرحها و برنامه های پروژه و نیز شکل گیری اثربخش سیستم های پروژه و مدیریت آن میگردد؛ همچنین معیارهای مطمئنی جهت ارزیابی و پایش مسیر پروژه به ما ارائه میدهد.