نوشته‌ها

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه دربرگیرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب می باشد. 1 .برنامه ریزی منابع – تعیین منابع )افراد، تجهیزات، مواد( و مقداری از هر یک می بایست برای تکمیل فعالیت های پروژه مصرف شوند. 2 .برآورد ه…

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیران…

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه فرآیند برآورد، تخصیص و کنترل هزینه ها در یک پروژه است که به ما اجازه می دهد هزینه های آینده یک پروژه را پیش بینی کنیم. هزینه های پیش بینی شده در مرحله برنامه ریزی یک پروژه، محاسبه و باید قبل از شروع کار تصویب و در حین اجرای کار کنتر…

Downloads

مدیریت هزینه پروژه

مدیریت هزینه پروژه دربرگیرنده فرآیندهای مورد نیاز برای حصول اطمینان از تکمیل پروژه با بودجه مصوب می باشد. 1 .برنامه ریزی منابع – تعیین منابع )افراد، تجهیزات، مواد( و مقداری از هر یک می بایست برای تکمیل فعالیت های پروژه مصرف شوند. 2 .برآورد هزینه – تهیه ی یک تخمین )برآورد( از هزینه منابع الزم برای تکمیل فعالیت های پروژه 3 .بودجه بندی هزینه – تخصیص برآورد هزینه کلی به تک تک فعالیت های کار 4 .کنترل هزینه – کنترل تغییرات در بودجه ی پروژه این فرآیندها با یکدیگر و همچنین با فرآیندهای سایر حوزه ها

بررسی تاثیر مدیریت پروژه بر مولفه کنترل هزینه ، در مدیریت هزینه پروژه بازسازی زلزله ورزقان ) استان آذربایجان شرقی ، ایران (

مدیریت پروژه بخشی جوان و تقریبا نو از علم مدیریت است که در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است . علی رغم کارایی زیاد علم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه های گوناگون ، در ایران به ندرت از آن به طور منسجم استفاده می کنند . نتایج و عملکرد مدیرانی که به صورت منظم از مفاهیم مدیریت پروژه استفاده کرده اند ، نشان می دهد که استفاده از روش ها و تکنیک های پیشنهادی آن جزء جدایی ناپذیر هر پروژه موفق می باشد . یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی ، مدیریت هزینه پروژه می باشد.امروزه مساله مدیریت هزینه جامع و صحیح پروژه شامل برنامه ریزی منابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه بندی و کنترل هزینه به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه های عمرانی را نیز شامل می شود . هر کشوری به هنگام وقوع بحران های طبیعی از قبیل سیل و زلزله و طوفان ، عالوه بر خسارات و تلفات جانی ، متحمل خسارات شدید مالی می شود ، که در این بین اجرای پروژه های عمرانی به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده ، قسمت اعظمی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد . به دلیل وجود محدودیت ها به هنگام وقوع شرایط بحرانی ، به منظور اتمام به موقع پروژه با بودجه مصوب و زمانبندی شده ، مدیریت پروژه علی الخصوص مدیریت صحیح هزینه ، نقش پررنگتری را دارا می باشد...

CS20200229G

مدیریت هزینه فرآیند برآورد، تخصیص و کنترل هزینه ها در یک پروژه است که به ما اجازه می دهد هزینه های آینده یک پروژه را پیش بینی کنیم. محتوا های مذکور توسط مهندس سعید سروش نیا، مشاور ارشد مدیریت پروژه و عضو سازمان مدیریت پروژه آمریکا ارائه شده است، شامل : نحوه برآورد هزینه های پروژه نحوه تعیین بودجه پروژه نحوه کنترل هزینه های پروژه نحوه تدوین برنامه مدیریت هزینه پروژه آشنایی با کنترل هزینه پروژه با روش EV مقایسه هزینه های واقعی و برنامه ای می باشد.