نوشته‌ها

روش های کنترل هزینه در پروژه

تقریبا تمامی پروژه ها باید به سمت خروجی مورد نظر در انتهای پروژه هدایت شوند، که د راین بین یکی از وظایف مهم مسئول پروژه یا مدیر پروژه کنترل هزینه پروژه می باشد. در این بین تکنیک های متعددی برای کنترل هزینه پروژه وجود دارد که می تواند برای این منظو…

Downloads

روش های کنترل هزینه در پروژه

تقریبا تمامی پروژه ها باید به سمت خروجی مورد نظر در انتهای پروژه هدایت شوند، که د راین بین یکی از وظایف مهم مسئول پروژه یا مدیر پروژه کنترل هزینه پروژه می باشد. در این بین تکنیک های متعددی برای کنترل هزینه پروژه وجود دارد که می تواند برای این منظور به مدیر پروژه کمک شایانی بنمایند. اگر مدیر پروژه نتواند در کنترل هزینه های پروژه موفق باشد، بالطبع مدیریت پروژه نیز موثر نخواهد بود. در این مطلب شما با روشهای کنترل هزینه پروژه آشنا خواهید شد