نوشته‌ها

,

مدیریت فرایندها

انواع سامانه: فرعي: جزئي است كه بر خود نظارت داشته و ضمن انجام وظيفه خاص، براي رسيدن به هدف معيني مي كوشد .سامانه فرعي يكي از اجزاي تشكيل دهنده سامانه بزرگتري است بنام سامانه اصلي.سامانه مذكور در حين انجام دادن وظايف خود ، در جهت تحقق اهداف سام…

Downloads

مدیریت فرایند

انواع سامانه: فرعي: جزئي است كه بر خود نظارت داشته و ضمن انجام وظيفه خاص، براي رسيدن به هدف معيني مي كوشد .سامانه فرعي يكي از اجزاي تشكيل دهنده سامانه بزرگتري است بنام سامانه اصلي.سامانه مذكور در حين انجام دادن وظايف خود ، در جهت تحقق اهداف سام…