نوشته‌ها

,

Measuring Time, Improving Project Performance Using Earned Value Management

Earned Value Management systems have been setup to deal with the complex task of controlling and adjusting the baseline project schedule during execution, taking into account project scope, timed delivery and total project budget. It is a well-known…

کتاب مدیریت پروژه، راهکاری های سازمانی برای برنامه ریزی، مدیریت زمان و کنترل، ویرایش دهم

مدیریت پروژه از یک فلسفه مدیریتی محدود به چند حوزه کاربردی ایجاد شده است. یک دانش مفید در مدیریت پروژه سازمانی که بر هر واحد اجرایی در شرکت تأثیر می گذارد. امروزه مدیریت پروژه به جای صرفاً یک فرآیند مدیریتی، به یک فرایند تجاری تبدیل شده است …

Downloads

Measuring Time, Improving Project Performance Using Earned Value Management

Earned Value Management systems have been setup to deal with the complex task of controlling and adjusting the baseline project schedule during execution, taking into account project scope, timed delivery and total project budget. It is a well-known and generally accepted management system that integrates cost, schedule and technical performance and allows the calculation of cost and schedule variances and performance indices and forecasts of project cost and schedule duration. The earned value method provides early indications of project performance to highlight the need for eventual corrective actions. سیستم های مدیریت ارزش کسب شده برای مقابله با وظیفه پیچیده کنترل و تنظیم برنامه پایه پروژه در حین اجرا ، با در نظر گرفتن دامنه پروژه ، تحویل به موقع و بودجه کل پروژه ، تنظیم شده اند. این یک سیستم مدیریتی شناخته شده و کاملاً پذیرفته شده است که هزینه ، برنامه و عملکرد فنی را با هم ادغام می کند و امکان محاسبه واریانس هزینه و برنامه و شاخص های عملکرد و پیش بینی هزینه پروژه و مدت زمان برنامه را فراهم می کند. روش ارزش بدست آمده نشانه های اولیه عملکرد پروژه را نشان می دهد تا نیاز به اقدامات اصلاحی نهایی را برجسته کند.