نوشته‌ها

توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهاي نفتی

در براي جذب سرمایه گذاري، مدیریت ریسک هاي این صنعت ضروري است. باید توجه داشت که بسته به ماهیت ریسک ممکن است مدل رفتاري ریسک و راهکارهاي مقابله با آن متفاوت باشد. در صنایع نفت و گاز هرچند که سرمایه گذاري هاي عظیمی جهت به حداقل رساندن ریسک ها ا…
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی…

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی…

مديريت قراردادهاي پروژه هاي EPC با رويكرد مديريت ريسك

عدم در نظرگيری ریسك های پروژه مخصوصاً پروژه های EPC در ابتدای انعقاد قرارداد منجر به بروز معضلات ، مشكلات ، مسائل قراردادی و اختلاف نظرهایي فيمابين اركان پروژه مي شود . لذا لزوم رفع این مشكلات دليلي جهت انجام پژوهشي تحت عنوان مدیریت ریسك قراردادها با…

رتبه بندی ریسک های موثر بر تاخیر درپروژه های بالادستی نفت و گاز

مطالعات در حوزه صنعت نفت و گاز به دلیل نقش و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور در سال های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است و گسترده وسیعی از پروژه های امکان سنجی، احداث، بهرهبرداری و ... جهت ارتقاء سطح تولید و دستیابی به تکنولوژی روز در این…
,

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمان ها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر می کنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدل هاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طرا…

THE STANDARD FOR RISK MANAGEMENT IN PORTFOLIOS, PROGRAMS, AND PROJECTS

The Project Management Institute, Inc. (PMI) standards and guideline publications, of which the document contained herein is one, are developed through a voluntary consensus standards development process. This process brings together volunteers…
,

200 نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نرم افزار تحلیل ریسک Pertmaster نرم افزار Pertmaster یکی از مطرح ترین نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. بوسیله Pertmaster می توان ریسک های پروژه را تحلیل نمود. معرفی نرم افزار آنالیز ریسک Pertmaster نسخه جدید نرم افز…

Downloads

توزیع و مدیریت ریسک در قراردادهاي نفتی

در براي جذب سرمایه گذاري، مدیریت ریسک هاي این صنعت ضروري است. باید توجه داشت که بسته به ماهیت ریسک ممکن است مدل رفتاري ریسک و راهکارهاي مقابله با آن متفاوت باشد. در صنایع نفت و گاز هرچند که سرمایه گذاري هاي عظیمی جهت به حداقل رساندن ریسک ها انجام گرفته؛ اما کماکان خطراتی وجود دارد. لذا شاید لازم باشد که به جاي آنکه تلاش هاي بسیاري در کنترل این ریسک انجام دهیم در برنامه هاي تنظیم شده تمرکز را بر روي به حداقل رساندن ریسک قبل از شروع کار داشته باشیم. در این جهت استفاده از قراردادهاي متناسب با اوضاع و احوال حاکم و توزیع مناسب ریسک در این قراردادها، انعقاد قرارداد بیمه و به کارگیري روش هاي تأمین مالی براي پوشش ریسک هاي اقتصادي پروژه، به کارگیري تکنولوژي هاي برتر و مطمئن براي دست یابی به حداکثر ظرفیت مخازن نفتی و... می توانند تا حدود زیادي ریسک هاي حاصل از پروژه را کاهش دهند.شود.

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی و پیاده سازي مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگی هاي آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور در ایران است. براي این منظور، ابتدا انواع مدلهاي موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگیها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره گیري از مدلهاي موجود، فرآیندهاي مدل به همراه ساختار و جزئیات اجراي هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادي قابل تعمیم به سازمانهاي مشابه است.

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

نبود قطعیت هاي موجود در محیط هاي صنعتی، باعث افزایش پیچیدگی اجرا و مدیریت پروژه ها در سازمانها شده است، موضوعی که مدیریت ریسک را اجتناب ناپذیر میکنند. در این راستا، کتب و مقالات متعددي به ارائه مدلهاي عام مدیریت ریسک پرداخته اند. ولی براي طراحی و پیاده سازي مدل مدیریت ریسک در یک سازمان خاص، باید شرایط و ویژگیهاي آن سازمان در نظر گرفته شود. این تحقیق، به دنبال طراحی مدل در یک سازمان بزرگ صنعتی پروژه محور در ایران است. براي این منظور، ابتدا انواع مدلهاي موجود بررسی و مقایسه شدند. سپس ویژگیها و شرایط سازمان مورد نظر از طریق مصاحبه و پرسشنامه، شناسایی و تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، با بهره گیري از مدلهاي موجود، فرآیندهاي مدل به همراه ساختار و جزئیات اجراي هر فرآیند، طراحی و مورد اعتبارسنجی قرار گرفتند. مدل پیشنهادي قابل تعمیم به سازمانهاي مشابه است.

مقاله مديريت قراردادهاي پروژه هاي EPC با رويكرد مديريت ريسك

عدم در نظرگيری ریسك های پروژه مخصوصاً پروژه های EPC در ابتدای انعقاد قرارداد منجر به بروز معضلات ، مشكلات ، مسائل قراردادی و اختلاف نظرهایي فيمابين اركان پروژه مي شود . لذا لزوم رفع این مشكلات دليلي جهت انجام پژوهشي تحت عنوان مدیریت ریسك قراردادها با…

رتبه بندی ریسک های موثر بر تاخیر درپروژه های بالادستی نفت و گاز

مطالعات در حوزه صنعت نفت و گاز به دلیل نقش و اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور در سال های اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است و گسترده وسیعی از پروژه های امکان سنجی، احداث، بهرهبرداری و ... جهت ارتقاء سطح تولید و دستیابی به تکنولوژی روز در این…

طراحی مدل مدیریت ریسک در یک سازمان پروژه محور

مقاله حاضر از نشریه تخصصی مهندسی صنایع - دوره 47 - شماره 1 فروردین ماه 92 (ص 93-143) برای شما عزیزان گلچین و ارائه شده است . خاطر نشان می گردد نویسندگان مقاله آقایان  دکتر احد نظری ، مجید جابری و محسن صادق عمل نیک می باشند.

THE STANDARD FOR RISK MANAGEMENT IN PORTFOLIOS, PROGRAMS, AND PROJECTS

The Project Management Institute, Inc. (PMI) standards and guideline publications, of which the document contained herein is one, are developed through a voluntary consensus standards development process. This process brings together volunteers and/or seeks out the views of persons who have an interest in the topic covered by this publication. While PMI administers the process and establishes rules to promote fairness in the development of consensus, it does not write the document and it does not independently test, evaluate, or verify the accuracy or completeness of any information or the soundness of any judgments contained in its standards and guideline publications.

200 نکته برای مدیریت ریسک با PertMaster

نرم افزار Pertmaster یکی از مطرح ترین نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه می باشد. بوسیله Pertmaster می توان ریسک های پروژه را تحلیل نمود.