Downloads

PROJECT MANAGEMENT DOCUMENTATION

اسناد، مهم ترین دستاوردها در فرآنید مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژه ای برخودار است. در حقیقت اسناد مهم ترین مایلستون های پروژه در فازهای آغازین و برنامه ریزی و تمامی مراجل پروژه است. مستندات،پروژه را به حرکت درآورده، آن را سازماندهی نموده و ارتباطات بین تیم پروژه و ذینفعان را برقرار می کند.