نوشته‌ها

PROJECT MANAGEMENT DOCUMENTATION

موفقیت هر پروژه ای عمیقا به اسنادی بستگی دارد که در آن تهیه می شوند. اسناد، مهم ترین دستاوردها در فرآنید مدیریت پروژه هستند. بنابراین تهیه صحیح آنها از اهمیت ویژه ای برخودار است. در حقیقت اسناد مهم ترین مایلستون های پروژه در فازهای آغازی…