نوشته‌ها

مدیریت ارزش کسب شده

مفهوم EV به هيچ وجه پيچيده نيست و اساسي ندارد. درحقيقت افراد زيادي به گونه هاي مختلف از اين روش در هرگز آگاه نيستند كه EV را به كار زندگي روزمرهشان استفاده ميكنند و ميبرند. براي مثال بسياري از مهندسان هزينه كه در زمينه مديرت پروژه فعاليت مي…

Downloads

مدیریت ارزش کسب شده

مفهوم EV به هيچ وجه پيچيده نيست و اساسي ندارد. درحقيقت افراد زيادي به گونه هاي مختلف از اين روش در هرگز آگاه نيستند كه EV را به كار زندگي روزمرهشان استفاده ميكنند و ميبرند. براي مثال بسياري از مهندسان هزينه كه در زمينه مديرت پروژه فعاليت ميكنند. براي تحليل هزينه پروژه از مقدار پول هزينه شده تا تاريخ گزارش گيري استفاده نميكنند، بلكه ازهزينه هاي واقعي وهزينه هاي كار انجام شده استفاده ميكنند. آنها رابطهاي بين هزينه واقعي در برابر كار انجام شده برقرار ميكنند. در واقع مهندسان هزينه فرم سادهاي از EV را بكار ميبرند