نوشته‌ها

مدیریت ارزش کسب شده

مفهوم EV به هيچ وجه پيچيده نيست و اساسي ندارد. درحقيقت افراد زيادي به گونه هاي مختلف از اين روش در هرگز آگاه نيستند كه EV را به كار زندگي روزمرهشان استفاده ميكنند و ميبرند. براي مثال بسياري از مهندسان هزينه كه در زمينه مديرت پروژه فعاليت مي…