نوشته‌ها

مدیریت ارتباطات پروژه

هیچ چیز برای موفقیت یک پروژه مهم تر از ارتباط موثر نیست. ارتباطات مؤثرتر یعنی مدیریت بهتر پروژه. اهمیت مدیریت ارتباطات در مدیریت پروژه برای همه شناخته شده است، اما ما به دلیل عوامل مختلفی مانند ماهیت پروژه، ساختار سازمان و غیره در اجرای آن با …