نوشته‌ها

,

مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

امروزه مديريت پروژه به عنوان رويکردي مفيد و مؤثر ميتواند مجموعه گستردهاي از مسائل و مشکلات سازماني را مخاطب قرار دهد. هدف از مديريت پروژه کاهش هزينه ها، تنظيم چرخه توليد و برقراري ارتباطي مناسب بين استراتژي سازمان و نحوه پياده سازي آن است. اين امر ب…

Downloads

مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات

امروزه مديريت پروژه به عنوان رويکردي مفيد و مؤثر ميتواند مجموعه گستردهاي از مسائل و مشکلات سازماني را مخاطب قرار دهد. هدف از مديريت پروژه کاهش هزينه ها، تنظيم چرخه توليد و برقراري ارتباطي مناسب بين استراتژي سازمان و نحوه پياده سازي آن است. اين امر به نوبه خود تأثيري مستقيم بر محصول نهايي سازمان و ايجاد رقابت در آن دارد. گستره سيستم هاي اطلاعاتي نيز به موازات حوزه مديريت پروژه هاي مدرن رو به رشد است. بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته از سوي دانشگاه هاروارد، استفاده تجاري از کامپيوترها تا کنون سه دوره اصلي را طي کرده است. در هر دوره نه تنها پشتيباني از فناوري اطلاعات توسط سازمانها شرح داده شده است، بلکه حتي نحوه مديريت پروژههاي IT نيز تا حد زيادي تعريف شده است. ...ترجمه: مهندس رامين مولاناپور مهندس فرزاد حبيبي پور