نوشته‌ها

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

به پیوست موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مدیریت طرح صنعت نفت ابلاغ می گردد ، تا برای قراردادهای خدمات مدیریت طرح که بعد از ابلاغ این بخشنامه منعقد می شود ، مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این موافقتنامه و شرایط عمومی آن برای کل…

شرح خدمات همسان مديريت طرح

به استناد ماده (23 )قانون برنامه و بودجه و ماده(6)آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني-مصــوب ســال 1352 و در چــارچوب نظــام فنــي و اجرايــي كشــور (موضــوع تصــويبنامه شــماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيـران)، همچن…

Downloads

موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مديريت طرح در صنعت نفت

به پیوست موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مدیریت طرح صنعت نفت ابلاغ می گردد ، تا برای قراردادهای خدمات مدیریت طرح که بعد از ابلاغ این بخشنامه منعقد می شود ، مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این موافقتنامه و شرایط عمومی آن برای کلیه واحدهای اجرایی تابعه وزارت نفت الزامی است.

شرح خدمات همسان مديريت طرح

به استناد ماده (23 )قانون برنامه و بودجه و ماده(6)آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني-مصــوب ســال 1352 و در چــارچوب نظــام فنــي و اجرايــي كشــور (موضــوع تصــويبنامه شــماره 42339/ت33497هـ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيـران)، همچنـين جـزء(3)بنـد «ت» مـاده (3)آئيننامه خريد خدمات مشاوره (موضـوع تصـويبنامه شـماره 193542/ت42986ك مـورخ /1 10/1388 كميسيون اصل 138 قانون اساسي) موضوع بند «ه» ماده (29)قانون برگزاري مناقصات، به پيوسـت «شرح خدمات همسان مديريت طرح» از نوع گروه سوم ابلاغ ميشود.