نوشته‌ها

فرايند مديريت استراتژيك

واژه نامه مدیریت استراتژیک برای مثال: مدیریت استراتژیک (Management Strategic :)هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وطیفه اي چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست یابد. استراتژیست ها: افرادي هستند که مسئو…