نوشته‌ها

بررسی متدولوژی های مدیریت پروژه (آبشاری، چابک و هیبریدی)

متدولوژی آبشاری چیست؟متدولوژی آبشاری، روشی برای اجرای پروژه است که در آن، مراحل انجام کار، از پیش تعیین شده اند و به ترتیب انجام می شود و زمانی که هریک از مراحل یا فازهای پروژه به اتمام رسید، مرحله ی بعد آغاز می شود. همان طور که این فرآیند به تر…

Downloads

بررسی متدولوژی های مدیریت پروژه (آبشاری، چابک و هیبریدی)

متدولوژی آبشاری چیست؟متدولوژی آبشاری، روشی برای اجرای پروژه است که در آن، مراحل انجام کار، از پیش تعیین شده اند و به ترتیب انجام می شود و زمانی که هریک از مراحل یا فازهای پروژه به اتمام رسید، مرحله ی بعد آغاز می شود. همان طور که این فرآیند به ترتیب و پیوسته است، زمانی که هر مرحله تکمیل شد امکان بازگشت به آن مرحله تقریباً وجود ندارد و هزینه بر است. تقریباً هیچ امکانی برای اشتباه و تغییر وجود ندارد؛ بنابراین باید نتیجه نهائی و خروجی انتهائی پروژه و برنامه تفصیلی آن در ابتدا تعیین شده و سپس به دقت دنبال شود.