نوشته‌ها

بررسی متدولوژی های مدیریت پروژه (آبشاری، چابک و هیبریدی)

متدولوژی آبشاری چیست؟متدولوژی آبشاری، روشی برای اجرای پروژه است که در آن، مراحل انجام کار، از پیش تعیین شده اند و به ترتیب انجام می شود و زمانی که هریک از مراحل یا فازهای پروژه به اتمام رسید، مرحله ی بعد آغاز می شود. همان طور که این فرآیند به تر…