نوشته‌ها

انتخاب متدولوژي مناسب براي توسعه سامانه اطلاعاتي، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري

همزمان با پيشرفتهاي فناوري و گسترش ارتباطات، بازارها جهاني شده و رقابت بين شركتها تشديد گرديده است. بررسي ادبيات موضوع مربوط به متدولوژيهاي ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي حاكي از آن است كه با تكامل متدولوژيها، شاهد درگيري بيشتر كاربران، افزايش قابليت اتكا سا…

Downloads

انتخاب متدولوژي مناسب براي توسعه سامانه اطلاعاتي، با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري

همزمان با پيشرفتهاي فناوري و گسترش ارتباطات، بازارها جهاني شده و رقابت بين شركتها تشديد گرديده است. بررسي ادبيات موضوع مربوط به متدولوژيهاي ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي حاكي از آن است كه با تكامل متدولوژيها، شاهد درگيري بيشتر كاربران، افزايش قابليت اتكا سامانه ها و حركت از تأكيد بر ابزارها، تكنيكها و زبانهاي برنامه نويسي به سوي متدولوژيها و مفاهيم اساسي سامانه هستيم. به طوركلي نسل هاي مختلف متدولوژيهاي توسعه سامانه هاي اطلاعاتي هركدام بر حوزهاي خاص بيشترين تمركز را دارند، درحاليكه در حال حاضر در ايران براي همه ي حوزه ها، از متدولوژي هاي مشابهي استفاده ميشود كه اين منجر به كاهش بهره وري و كارايي سازمانها و شركتها در انجام امور محوله و كاهش توان رقابتي ميشود گرد آوری شده توسط :علي مهرابي،فواد فصيحي،رامين عصاري