نوشته‌ها

آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی در موافقتنامه های طرح و ساخت (EPC)

این مجموعه، شامل موافقت نامه پیمان، شرایط پیمان (شرایط عمومی و خصوصی)، و پیوست پیشنهاد مناقصه برای پیمان هایی که در نظر است به روش طرح و ساخت اجرا شوند، تهیه گردیده است. این مجموعه، با استفاده از ویرایش یکم سال 1999 شرایط پیمان انجمن بین ال…

Downloads

آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی در موافقتنامه های طرح و ساخت (EPC)

برای پروژه های صنعتی، با تشخیص دستگاه اجرایی، از موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایطخصوصی  پیمان های مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم(EPC) از ضوابط ، اجرایی روش طرح و ساخت، در پروژ ههای صنعتی، استفاده میگردد.