نوشته‌ها

آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی در موافقتنامه های طرح و ساخت (EPC)

این مجموعه، شامل موافقت نامه پیمان، شرایط پیمان (شرایط عمومی و خصوصی)، و پیوست پیشنهاد مناقصه برای پیمان هایی که در نظر است به روش طرح و ساخت اجرا شوند، تهیه گردیده است. این مجموعه، با استفاده از ویرایش یکم سال 1999 شرایط پیمان انجمن بین ال…