نوشته‌ها

آشنایی با قرارداد و موافقتنامه های BOT

كشورها براي توسعه ي خود نيازمند اجراي پروژ ه هاي زيربنايي با تخصيص منابع هنگفت هستند. احداث راه، پالايشگاه، نيروگاه، فرودگاه، تأسيسات مخابراتي، آب و فاضلاب و ديگر پروژ ه هاي زيربنايي، حجم بالاي اعتبارات مالي را طلب مي كند كه به طور معمول منابع…

Downloads

آشنایی با قرارداد و موافقتنامه های BOT

در كشورهاي در حال توسعه، به دليل كمبود منابع مالي در تأمين سرمايه ي احداث پروژه هاي زيربنايي، توجه اين كشورها به سمت جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي جلب شده است. يكي از اين رويكردها روش ساخت- است. Build-Operate-Transfer (BOT) بهره برداري- واگذاري دولت ها علاوه بر وضع مشوق هاي قانوني براي جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي، قوانين خاصي را نيز براي جذب سرمايه گذاران خارجي تدوين نموده اند تا استفاده از اين منابع را نيز تسهيل نمايند. كشور ما نيز همچون ديگر كشورها در مسير رشد خود چندين سند بلند مدت و ميا نمدت در اين خصوص تنظيم نموده است. يكي از رو شهاي مشاركت بخش خصوصي (داخلي يا خارجي) شناخته شده در قوانين داخلي كشور از جمله "قانون تشويق و حمايت از سرماي هگذاري خارجي"، روش ساخت- بهره برداري- واگذاري است.