نوشته‌ها

,

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

کمرنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها ماندگارتر است! ذهن هر فردی، مانند کتابخانه ای بزرگ است که داده‌ها و اطلاعات اولیه، به منزله‌ی کتاب‌های ورودی به کتابخانه باید در قفسه‌های مشخص چیده شوند تا در زمان نیاز بدون هرگونه سردرگمی به آن‌ها دست یافت. …

A PROJECT MANAGER’S BOOK OF FORMS

The Project Management Book of Forms is designed to be a companion to A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) — Fourth Edition. The purpose is to present the information from the PMBOK ® Guide — Fourth Edition in a …

Downloads

گزارش هفتگی پیشرفت پروژه

کمرنگ‌ترین جوهرها از قوی‌ترین حافظه‌ها ماندگارتر است! ذهن هر فردی، مانند کتابخانه ای بزرگ است که داده‌ها و اطلاعات اولیه، به منزله‌ی کتاب‌های ورودی به کتابخانه باید در قفسه‌های مشخص چیده شوند تا در زمان نیاز بدون هرگونه سردرگمی به آن‌ها دست یافت. در پروژه ها نیز، زمانی که مدیر پروژه در حال مدیریت پروژه و همچنین بررسی مشکلات و چالش های پروژه تحت مدیریتش است، این مطالب در ذهن وی بصورت پراکنده درک می شود. با گزارش نویسی درست پروژه، این داده‌های پراکنده در ذهن مدیر پروژه بصورت مناسب طبقه‌بندی خواهند شد. گزارش حرفه ای پروژه، منعکس کننده عملکرد کار تیمی (نه کار گروهی) در پروژه است و بیانگر نتیجه مدیریت، کنترل و پایش یک مدیر پروژه است. یک گزارش خوب، تثبیت کننده موقعیت شما در سازمان بوده و انعکاس دهنده توانمندی های مدیرپروژه و تیم تحت مدیریت وی است. اگر فرایند مناسبی برای تهیه آن نداشته باشید، هر هفته یا هر ماه سردرد گزارش دامن شما را می گیرد.لذا ابتدا فرایند یا دستورالعمل تهیه گزارشات پروژه را طراحی و آماده نمائید.

A PROJECT MANAGER’S BOOK OF FORMS

The Project Management Book of Forms is designed to be a companion to A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) — Fourth Edition. The purpose is to present the information from the PMBOK ® Guide — Fourth Edition in a set of forms and reports so that project managers can readily apply the concepts and practices described in the PMBOK ® Guide—Fourth Edition to their projects. The PMBOK ® Guide—Fourth Edition identifi es that subset of the project management body of knowledge generally recognized as good practice. As an ANSI Standard, it does not describe how to apply those practices, nor does it provide a vehicle for transferring that knowledge into practice. This Book of Forms will assist project managers in applying information presented in the PMBOK ® Guide— Fourth Edition into project documentation. The Book of Forms does not teach project management concepts or describe how to apply project management techniques. Textbooks and classes can fulfi ll those needs. This book provides an easy way to apply good practices to projects. Since one of the defi ning factors about projects is that they are unique, project managers must tailor the forms and reports to meet the needs of their individual projects. Some projects will require information in addition to what is presented in these forms; some will require less. These forms are presented in paper format and electronic versions to make them easy to adapt to the needs of specifi c projects. They follow the information in the PMBOK ® Guide—Fourth Edition but can be adapted to meet the needs of the project manager and specifi c projects.