نوشته‌ها

تاریخچه و نقش استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها

فقدان راهکارهای مشخص به منظور ایجاد بهبود فرآیندها، همواره یکی از مشکالت تعالی سازمانی بوده است. در این مقاله به اختصار تاریخچه و تأثیر استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها اشاره میشود و سپس روش ترکیبی از آنها که منجر به بهب…

Downloads

تاریخچه و نقش استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها

فقدان راهکارهای مشخص به منظور ایجاد بهبود فرآیندها، همواره یکی از مشکالت تعالی سازمانی بوده است. در این مقاله به اختصار تاریخچه و تأثیر استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها اشاره میشود و سپس روش ترکیبی از آنها که منجر به بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی میشود با کمک مدل تعالی EFQM که بیشتر توسط شرکتهای صنعتی اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد، بررسی میشود. تحقیقات نشان میدهد که روش ترکیبی استانداردهای مدیریت پروژه، منجر به هدفمندی و بهبود فرآیندهای سازمان میگردد..