نوشته‌ها

تاریخچه و نقش استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها

فقدان راهکارهای مشخص به منظور ایجاد بهبود فرآیندها، همواره یکی از مشکالت تعالی سازمانی بوده است. در این مقاله به اختصار تاریخچه و تأثیر استانداردهای مدیریت پروژه در تعالی و بهبود مستمر فرآیندها اشاره میشود و سپس روش ترکیبی از آنها که منجر به بهب…