نوشته‌ها

عوامل حیاتی موفقیت در قراردادهای طرح و ساخت(مطالعه موردی: پروژه های شهری کرج)

صنعت ساخت شبکه پیچیده ای از روابط میان تأمین کنندگان دانش، مصالح و خدمات می باشد. در این جریان ایجاد ارتباطات مناسب جهت شناخت توانمندیهای موجود برای انتخاب بهترین ایده، مناسب ترین مصالح و بهترین روش اجرا و یکپارچه سازی توان اجزای موثر در پروژه ضروری…