نوشته‌ها

نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی – مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلی)

ناکامی در دستیابی به اهداف زمانی، هزینه ای و کیفی تعریف شده برای بسیاری از پروژه ها در سال های اخیر سبب گردید تا محققان در ریشه یابی دلایل ناکامی به راهکارها و رویکردهای متفاوتی برای مدیریت این گونه پروژه ها دست یابند. یکی از تأثیرگذارترین راهکارها…

Downloads

نقش حاکمیت پروژه در عملکرد پروژه های ملی – مذهبی کشور (مطالعه موردی- پروژه احداث مصلی)

مقاله مذکور از سری مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران درسال 1397 می باشد که به کوشش آقایان مهندس علیرضا سیاوش پور، دکتر محمد صبحیه و دکتر محتبی عزیزی تهیه و ارائه گردیده است.