نوشته‌ها

رئوس شرح خدمات مهندسی ارزش در برنامه ریزی و پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه های مهم

براساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده 34 قانون  احکام  دائمی و برنامه های توسعه کشور و به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه ، شرح خدمات  پیوست برای اجرای مهندسی ارزش در برنامه ریزی، پایش و ارزیابی طرح ها و پروژه های مهم و با اولوی…