نوشته‌ها

شرایط عمومی پیمان

متن کامل شرایط عمومی پیمان : تعاریف ومفاهیم ماده 1 : پیمان پیمان ،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده 2 موافقتنامه پیمان،درج شده است ماده 2 : موافقتنامه موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان…

Downloads

شرایط عمومی پیمان

متن کامل شرایط عمومی پیمان : تعاریف ومفاهیم ماده 1 : پیمان پیمان ،مجموعه اسنادومدارکی است که درماده 2 موافقتنامه پیمان،درج شده است ماده 2 : موافقتنامه موافقتنامه،سندی است که مشخصات اصلی پیمان،مانند مشخصات دوطرف،موضوع،مبلغ ومدت پیمان،درآن بیان…